HaberManşetÖzel Okul Öğretmenleri ve Emekçileri

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ SÖZLEŞME DÖNEMİNDE YALNIZ DEĞİLDİR!

ÖRGÜTLENELİM, SÖZLEŞMEMİZE VE KIDEM TAZMİNATIMIZA BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM!

Belirli süreli sözleşmeyle çalışan özel okul öğretmenleri, her yıl bahar aylarında yeni eğitim-öğretim yılı için çalıştıkları kurumlarla ya da başka özel okullarla sözleşme imzalıyor. Sözleşme dönemlerinde patronlar öğretmenlere karşı; imzalayacakları sözleşmeleri okutmamak, sözleşmenin bir örneğini vermemek, yaz aylarının maaşlarını ödememek ya da kod-29 ile tehdit ederek istifaya zorlamak gibi açıkça hukuksuz olan pek çok yönteme başvurarak öğretmenlerin yasal haklarını gasp ediyor.
Birlik Sendikası üyesi özel okul öğretmenleri olarak bizler; meslektaşlarımızı sözleşmelerimize sahip çıkmaya ve istifa baskısına boyun eğmemeye çağırıyoruz! Sözleşme sürecinde yapmamız gereken; kazanılmış ve yasa tarafından güvence altına alınan haklarımızı bilmek, bu haklara sahip çıkmak için birlikte hareket etmektir.
Öğretmenler olarak bir araya gelip örgütlendiğimizde, sendikalı olduğumuzda, imza atacağımız
sözleşmelerimizi özlük hakları bağlamında daha iyi hale getirebilir, sözleşme döneminde yalnız olmak yerine patronlara karşı sendikamızla birlikte daha kuvvetli olabiliriz.
Sendika avukatlarımızın biz öğretmenler için hazırlamış olduğu; sözleşme döneminde dikkat etmemiz
gereken başlıca hususlar ve çözüm önerileri ise şu şekildedir:

1-Öncelikle imzalanmadan önce sözleşmeden bir örnek alınarak iyice okunmalıdır. Okuyup anlamak için gerekirse süre istenmeli ve sözleşmede anlamadığımız bir hüküm varsa mümkünse bir hukukçuya
danışılmalıdır. Sözleşmenin bir örneğinin okunmak üzere size verilmemesi hukuka aykırı olup bu durumda imzanızın yanına; “sözleşmeyi imzalamadan önce okuma ve anlama imkânım olmamıştır.” şeklinde bir not yazabilirsiniz. Yazacağınız bu not ileride sözleşme koşullarıyla ilgili uyuşmazlık çıkması halinde sizi koruyacaktır.

2-Sözleşmede sonuçları aleyhinize olacak şekilde onaylamadığınız hüküm/hükümler var ise; bu
hüküm/hükümlerin üzerini kalemle çizerek; üzerini çizdiğiniz hükmün yanına imza ve tarih atmanız bu
hükümden sorumlu olmanızı önleyecektir.

3-Sözleşmenin her iki tarafça imza edilerek düzenlenmiş olduğu tarih sözleşmede yazılı olmalıdır. Yazılı değilse işverende kalacak surette bulunmasına dikkat ederek; imzanızın yanına imzaladığınız tarihi de yazmanız lehinize olacaktır. Böylelikle bu tarihten sonra gerçekleşebilecek ve sizden kaynaklanmayan sebeplerle sözleşmenin feshedilmesi hallerinde feshin aleyhinize sonuçlarının tazminini talep edebilirsiniz.

4-Sözleşmenizde aylık ücret karşılığı ders saatiniz ve ek ders karşılığı saatiniz ayrı ayrı yazılı bulunmalıdır. Haftalık ders saatleriniz 20+20=40 saati geçemez. (Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 26/4. Madde)

5-Sözleşmeyle belirlenen ek ders ücreti resmî okullar için tespit edilen miktardan daha az olamaz. Bu
miktarın üç katına kadar daha fazla olabilir. (Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 43/5. Madde)

6-Sözleşmeler kanunen en az bir yıllık ve yazılı yapılmak zorundadır. Bir yıldan uzun süreyle düzenlenen sözleşmeler, olağanüstü bir gelişme olmadıkça ilgili sürelerde aynı kurumda görev yapmayı kabul etmeniz anlamına gelmektedir. Sürenin bir yıldan fazla kararlaştırılmış olması halinde aylık ders saati ücreti ve ek ders saati ücretlerine yapılacak zam oranlarının sözleşmenizde yer alması lehinize olacaktır. (Zam oranlarının belirli bir yüzde yerine ülkedeki genel endeksler esas alınarak planlanması genel ekonomik durumlardan daha az etkilenmeniz bakımından lehinize olacaktır.)

7-Sözleşmede peşinen kabul edilen yükümlülüklere özellikle dikkat edilmelidir. Yükümlülüklerden yerine getiremeyecek olduklarınız var ise bu durum işverenle müzakere edilmeli; makul olmayan veya üstlenilmesi tarafınızca kabul edilemez nitelikte olan hükümlerin sözleşmeden kaldırılması talep üstlenilmesi tarafınızca kabul edilemez nitelikte olan hükümlerin sözleşmeden kaldırılması talep edilmelidir. Talep yerine getirilmez ise ilgili hükmü kabul etmediğinizi sözleşmede yazılı olarak belirtebilirsiniz. Bu yükümlülükler ek hizmetlere ilişkin ise bu ek hizmetlere karşılık ücret ödeneceğinin kararlaştırılması talep edilmelidir.

8-Kurumların şirketleşmesi ve değişik yerlerde şubeler açması durumları yaygınlaştığı için sözleşmede yer alabilecek olan; kurumun başka bir okulunda görev yapılmasının peşinen kabul edilmesinin öğretmen açısından olumsuz sonuçları olabilecektir. Peşinen kabul yerine; “öğretmenin yazılı onayı alınmak suretiyle görevlendirilebilir” ibaresinin yer alması öğretmeni rızası dışında başka bir okula görevlendirilmekten koruyacaktır.

9-Sözleşmeler 3 nüsha düzenlenerek taraflarca imzalanır. Bu sözleşmelerin bir nüshası, çalışma izni
düzenlenmek üzere ilgili mercide, bir nüshası kurucu veya kurucu temsilcisinde kalır, diğer nüshası ise
sözleşmeye taraf olan personele verilir. İki tarafça da imzalanmış olan sözleşmenin bir suretinin öğretmene verilmesi yasal zorunluluktur. (Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 43/1. Madde)

10-Sözleşmede yer alan sona erme ve yenilenme koşulları bağlayıcı niteliktedir. Bu nedenle sözleşmenin bir nüshasını almanız, sözleşmenin yenilenmesi veya sona erdirilmesi konularındaki iradenizi hangi biçimde ortaya koyacağınızı bilmeniz bakımından ayrıca öneme sahiptir.

ÖĞRETMENLER, SÖZLEŞME DÖNEMİNDE KENDİ RIZASI OLMADIĞI HALDE İSTİFAYA ZORLANIYORSA NE YAPMALIDIR?
Sözleşmeleri patronların isteği üzerine yenilenmeyen öğretmenlere; “MEB’e bildirmek zorunluluğu” gibi
gerçek olmayan gerekçeler gösterilerek istifa dilekçesi imzalatılması ne yazık ki sık uygulanan bir durum. İstifa dilekçesi vermek, kıdem tazminatı hakkından vazgeçmek anlamına gelir. Bu nedenle, sözleşmesi kendi isteği olmaksızın yenilenmeyen öğretmenlerin istifa dilekçesi verme zorunluluğu yoktur!
Sözleşmesi kendi isteği dışında yenilenmeyen öğretmenler, istifa dilekçesi vermek yerine aşağıdaki dilekçeyi kimlik ve işyeri bilgileriyle birlikte noter vasıtasıyla veya telgraf çekmek suretiyle işyerine göndererek haklarını koruyabilirler:
“ Sayın Muhatap …………………(Buraya sözleşme yapmaya yetkili kurum ve temsilci bilgileri yazılmalıdır)
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında da kurumunuzda öğretmen olarak görev yapmak istediğimi bildirdiğim halde sözleşmem tarafınızca sebep gösterilmeksizin yenilenmemiştir. Üstelik durum böyle olduğu halde sanki ben işten ayrılmak istiyormuşum gibi istifa dilekçesi vermem istenmiştir. Oysa benim iradem istifa etmek yönünde değildir. Halihazırda Sözleşmem tarafınızca sebep gösterilmeksizin yenilenmemiş olduğundan; mevcut sözleşmemin bittiği tarihte fazlaya dair başvuru haklarım saklı kalmak üzere içeride kalan tüm ücret ve tazminat haklarımın hesaplanarak aşağıda bildirdiğim IBAN hesabıma ödenmesini, aksi halde yasal yollara başvuracağımı ihtar ederim.
İsim/Soyisim/TC Kimlik No/İmza
Adres ve IBAN no”

HAK KAYIPLARINA KARŞI EN ETKİLİ YÖNTEM, DAYANIŞMA VE MÜCADELEDİR!
Sözleşme döneminde sorunlu gördüğünüz maddeler olmasına rağmen iş kaygısı nedeniyle sözleşmeye
istemeye istemeye imza atmak zorunda kalmış olabilirsiniz.
İstifa dilekçesi vermek istemediğiniz halde patronunuzun baskısına maruz kalıyor olabilirsiniz.
Çalıştığınız kurumda haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz için işten ayrılmak istiyor olabilirsiniz.
Birlik Sendikası’nın hazırladığı Özel Okul Öğretmenleri İçin Haklarımız Kılavuzunda uğrayabileceğiniz bu ve benzeri hak gasplarına ve yaşanan başlıca sorunlara ilişkin soru ve cevaplar yer almaktadır. Kılavuzu edinmek için sendikamızla iletişime geçebilirsiniz.
Ancak unutmayın ki tüm haksızlıklar karşısında en etkili çözüm diğer öğretmen arkadaşlarımızla dayanışmak ve birlikte mücadele etmektir!

GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDİR!

 

Birlik_Sendikali_Öğretmenler_Sözlesme İndir

Facebooktwitterlinkedinmail